Ullstorps Förskola AB
Meny

Utomhuspedagogik

Omvärldsperspektiv i lärmiljön:

IMG_5727-2.PNG Vår Utegård

Vi har en "skogsdel" men även en del av gården som vi byggt upp med olika stationer så som Bygg & konstruktion, Språk träning, Matematik samt Bygg och bil lek. Vid borden kan man sitta för att rita, skapa eller spela memory.

IMG_5729-2.PNG

IMG_5731-2.PNG

IMG_5675.PNG Närmiljön/ Natur och Miljö:
Genom att undersöka naturen tillsammans med barnen vill vi skapa en större förståelse om den och hur den fungerar. Vi tittar på hur naturen förändras genom årstiderna och i olika väderförhållanden. Tillsammans med barnen är vårt syfte att upptäcka vilka resurser naturen har och hur vi på olika sätt påverkar den. Vidare vill vi belysa vikten av att vara rädd om vår miljö och vår natur. Genom ett lustfyllt lärande vill vi väcka barnens intresse och nyfikenhet samt lust att lära om vår miljö, natur.

I takt med stigande ålder vidgas barnens värld och vi använder vår närmiljö allt med. Vi låter de riktigt små barnen först bli trygga inne och ute på vår gård. Vi har skogen i vår direkta närmiljö och låter barnen möta naturen stegvis, från korta skogspromenader till hela utedagar. Naturvistelsen stimulerar barnens lek, motoriska utveckling och hälsa.

Alla våra besök i vår närmiljö görs utifrån ett pedagogiskt syfte. Exempelvis besöker vi olika platser i skogen med de äldsta barnen, för att upptäcka vår närmiljö. Vår syn är att alla barn ska ges möjlighet att prova nya saker och uppleva glädjen i aktiviteterna, vi ser också en motorisk utmaning i detta.

Vi vill att verksamheten skall sträva efter att varje barn:
- utvecklar intresse för kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla.
- utvecklar kunskap om en hållbar livsstil.
- utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten.
- få stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen.
- få möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i vår närmiljön.
- få utveckla grunden till ett livslångt intresse av friluftsliv

Kretsloppet:

IMG_5676.PNG Vi vill skapa en förståelse hos barnen gällande hur vi som enskilda individer faktiskt kan påverka miljön omkring oss. Vi vill därför göra dem medvetna om vikten av att återvinna, om skräpet i vår natur, om vatten och vår energi då allt detta hänger samman.

Vårt mål är att på ett naturligt sätt få in sortering och kretsloppet i vardagen.

Livsstil & Hälsa:
Vi vill ge barnen möjligheter att utveckla en stark och positiv självkänsla. Genom att ge dem väl avvägda utmaningar i vardagen vill vi att de skall få känna att de lyckas vilket vi tror är viktigt för en positiv självbild. Vidare tror vi att uppmuntran, beröm, bekräftelse och uppskattning är viktiga komponenter för att skapa en positiv självkänsla hos barnen och för att de därmed skall utveckla ett positivt beteende. Barn i förskoleåldern har inte utvecklat ett så stort ”arbetsminne” ännu, utan behöver oss som pedagoger för att sortera ibland, hjälpa till att reda ut och sätta ord på det som händer.

Vi vill hjälpa barnen att se ur andra perspektiv än det egna för att på så sätt skapa en förståelse för varandra och varandras behov. Vi vill medvetandegöra barnen om hur det jag gör faktiskt kan påverka kompisen/kompisarna. Alla skall få samma chans/ möjligheter oavsett kön etcetera.

Vi vill att barnen skall bli medvetna om vikten av att röra på sig då det främjar välbefinnandet.